Pracownicy

prof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska: językoznawca, neurologopeda, nauczyciel języka polskiego jako obcego, terapeuta Metody Krakowskiej®, provider metody Neuroflow

                                                                                        

                                                                            ORCID: 0000-0002-3685-0352

 • Przedmiotem jej zainteresowań jest system semantyczny języka, a zwłaszcza nazwy własne; w tym zakresie szczególnie interesuje się teorią nazw własnych, specyfiką wybranych grup nazewniczych, mechanizmami tworzenia współczesnych nazw. Jej książka Genologia onimiczna stanowi podsumowanie wieloletnich prac nad nazwami własnymi.
 • Podejmuje badania z zakresu zaburzeń językowych, głównie o charakterze afazji. Bada procesy aktualizowania rzeczowników własnych oraz ich neurobiologiczne podłoże, o czym pisze w książce pt. Neurobiologia nazywania. O anomii proprialnej i apelatywnej. Diagnozuje i prowadzi terapię pacjentów z zaburzeniami językowymi o podłożu neurologicznym.

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Naukowa Rektora I stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, 22.09.2017 r.
 • Nagroda Naukowa Rektora I stopnia za książkę Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikatywnej, 2014 r.
 • Award For the Best Article to Appear in NAMES: A Journal of Onomastics For the year 2010 przyznana przez American Name Society (Award Committee for Best Article published in NAMES: A Journal of Onomastics for 2010) (za artykuł: “Proper Names in the Polish Global Reality”)
 • Nagroda Rektora (zespołowa) drugiego stopnia za osiągnięcia naukowe
  (za książkę „Nazewnictwo geograficzne Poznania” [współautorstwo]), 2008 r.
 • Nagroda im. Józefa Łukaszewicza za najlepsze książki o Poznaniu wydane w 2008 roku (23 marca 2009 r.) za książkę „Nazewnictwo geograficzne Poznania” [współautorstwo]
 • Nagroda Rektora za pracę doktorską (2000 r.)
 • Dyplom Laureata Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich za zdobycie drugiej nagrody (26.02.1997 r.)

Członkostwo w organizacjach

 • Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1999 r.)
 • Członek (ICOS) International Council of Onomastic Sciences (od 2001 r.)
 • Członek Zespołu Onomastycznego przy Komisji Badań Regionalnych O/PAN w Poznaniu (od 15.04.2003 r.)
 • Członek Komisji Onomastycznej Komitetu Językoznawstwa PAN w Krakowie (od 25.02.2004 r.)
 • Kierownik Komisji Onomastycznej PAN oddział w Poznaniu (od 2010 roku); link do strony komisji: https://komisjaonomastycznapoznan.pan.pl
 • Członek Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (od 2012 roku)
 • Członek Komisji Zespołu oceniającego wnioski w Konkursie na Nagrodę Poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk na najlepszą oryginalną pracę twórczą (od 2018 roku)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Onomastycznego (od 2018 roku) https://sites.google.com/site/poltowonomastyczne/home/czlonkowie

prof. UAM dr hab. Jolanta Sławek – językoznawca, neurologopeda, terapeuta AAC, provider metody Neuroflow

 • Swoje zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje wokół takich zagadnień, jak: sposoby oddziaływania społecznego we współczesnej komunikacji medialnej (Czytelnik uwolniony? Perswazja we współczesnej informacji prasowej, Poznań 2007), językowy obraz świata we współczesnej poezji polskiej, językowe kreacje kształtowania przestrzeni sacrum we współczesnej polskiej poezji religijnej (Poetyckie żywioły sacrum, Poznań 2018), analiza tekstologiczna tekstów religijnych (homilii, listów, adhortacji, encyklik), poezja ks. Jana Twardowskiego).
 • W praktyce neurologopedycznej zajmuje się terapią wad wymowy u dzieci, przede wszystkim jednak wspomaganiem rozwoju mowy u dzieci z deficytami o podłożu neurologicznym (np. z zespołem Aspergera, autyzmem, dysleksją, dysfunkcjami o podłożu genetycznym). Jest również diagnostą zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży (provider metody Neuroflow) oraz specyficznych zaburzeń języka (Test Rozwoju Językowego – TRJ).

Nagrody i wyróżnienia

 • 2014 r. – Zbiorowa Nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne (razem z prof. UAM dr hab. Małgorzatą Rutkiewicz-Hanczewską i prof. UAM dr hab. Ewą Kaptur).
 • 2019 r. Zespołowa Nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej.

Członkostwo w organizacjach:

 • członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • członek Koła Współpracowników przy Zespole Języka Religijnego PAN
 • członek Polskiego Związku Logopedów

prof. UAM dr hab. Ewa Kaptur: językoznawca, logopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciel emisji głosu.

 • W obszarze jej zainteresowań znajduje się język współczesnych pisarzy i poetów. Efektem badań są liczne artykuły, a także rozprawa habilitacyjna Nazwy barw w powieściach Michała Choromańskiego. Drugi obszar zainteresowań oscyluje wokół języka tekstów użytkowych publikowanych w prasie i w Internecie (nekrologów, kondolencji, okolicznościowych życzeń, ogłoszeń towarzysko-matrymonialnych), co znalazło odzwierciedlenie m.in. w dysertacji Językowy kształt współczesnych nekrologów prasowych (na materiale poznańskich dzienników z roku 2001).
 • Zajmuje się również wczesną interwencją logopedyczną (dzieci przedwcześnie urodzonych, z zespołami genetycznymi), a także diagnozą i terapią logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przedmiotem jej szczególnych zainteresowań jest nauka prawidłowego karmienia na różnych etapach rozwoju dziecka (w normie i w patologii).
 • Ponadto popularyzuje wiedzę z zakresu emisji głosu, prowadząc szkolenia dla osób zawodowo pracujących głosem oraz publikując artykuły w czasopismach branżowych.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Zbiorowa Nagroda Rektora III stopnia za działalność dydaktyczno-organizacyjną 2008
 • Indywidualna Nagroda Rektora III stopnia za książkę Językowy kształt współczesnych nekrologów prasowych (na materiale poznańskich dzienników z roku 2001).

Członkostwo w organizacjach:

 • członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 2017 r.),
 • członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (od 2017 r.),
 • członek Polskiego Związku Logopedów, Oddziału Wielkopolskiego (od 2014 r.).

mgr Karolina Galewska

Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydziału Neofilologii UAM, doktorantka w Szkole Doktorskiej UAM w zakresie językoznawstwa.

 • Zajmuje się przede wszystkim onomastyką, a także translatologią oraz glottodydaktyką. W swoich badaniach koncentruje się na problematyce wykorzystania nazw własnych w funkcji nazw pospolitych i tłumaczenia propriów. Zagadnieniom tym poświęciła prace dyplomowe (prace licencjackie: Apelatywizacja jako zjawisko niejednorodne; Tłumaczenie nazw własnych z przestrzeni miejskiej Pekinu na język angielski i polski; prace magisterskie: Wtórne użycie nazw własnych na przykładzie języka polskiego, angielskiego i chińskiego; Tłumaczenie nazw własnych w poezji Wisławy Szymborskiej na język angielski i chiński).
 • Jest lektorką języka polskiego i propagatorką polskiej kultury za granicą.
 • Interesuje się bilingwizmem i akwizycją języka.
 • Pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Małgorzaty Rutkiewicz-Hanczewskiej przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą semantyki nazw własnych w ujęciu kontrastywnym.

  Nagrody i wyróżnienia:
 • I nagroda w kategorii językoznawstwa XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą pracę magisterską za rozprawę Wtórne użycie nazw własnych na przykładzie języka polskiego, angielskiego i chińskiego (2020).

 • I nagroda w Wydziałowym Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską roku 2019 w kategorii prac językoznawczych za rozprawę Wtórne użycie nazw własnych na przykładzie języka polskiego, angielskiego i chińskiego.

 • II nagroda w kategorii licencjatu językoznawczego XLII Konkursu im. Stanisława Dobrzyckiego na Najlepszy Referat Studencki i Najlepszą Pracę Licencjacką za pracę licencjacką pt. Apelatywizacja jako zjawisko niejednorodne (2017).